Πιστοποιήσεις

 

Διασφάλιση Ποιότητας

Η DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει σύστημα ποιότητας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,
που εξασφαλίζει την αυστηρή συμμόρφωση της εταιρείας στα εφαρμοζόμενα πρότυπα 
ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ΔΥ8/1348/2004 και ISO 14001:2015.

EN ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας για διαχείριση ποιότητας και βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης

EN ISO 13485:2012

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες  ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΔΥ8/1348/2004

Συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση για διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων

EN ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων